Käsmu Majaka Sadam

Haljala valla kauni metsasilueti, hoolitsetud põldude ja looduslike aasade kõrvale soovime pakkuda huvilistele võimalust nautida mere lähedust ning saada osa merelisest elust.

Uues sadamas soovime vastata kõikidele merega seonduvatele ootustele ning tervitada nii meritsi saabujaid kui pakkuda mugavaid võimalusi merele minejatele. Otsime aktiivselt võimalusi loodushoiu ja -vaatluse ning merendusega seonduvate kursuste ja koolituste läbiviimiseks.
Soovime teha igakülgset koostööd nii kohalike osalistega – Tartu Ülikooli Mereinstituudi Käsmu välibaas, Käsmu Meremuuseum, kohalikud merepäästjad, rannakalurid, loodussõbrad – kui partneritega üle Eesti ning üle mere.
Aitame kaasa Käsmu meremuuseumi- ja sadamaalast ühtse merevärava kujundamisele. Turvalisuse eest merel aitab hoolitseda rahvusvahelise tunnustuse saanud merepäästeinstruktor Robert Aasa.

Usume, et aeg on küps ka mere kaudu suhtlemise ja merelise mõtlemise edendamiseks.


Tulevase Haljala valla rannajoonele on tekkinud ja tekkimas sadamate võrgustik: Käsmu, Võsu, Vergi, Eisma, Karepa.
Käsmu soov on aidata vallaelanikke veelgi ühendada: tulevikus soovivad käsmukad tööle panna neli kuud aastas regulaarselt sõitva laevaliini valla sadamate vahel, mis pakuks külalistele võimaluse tutvuda valla rannajoonega ka mere poolt.


Selle kõrval soovime näha kogu valda ühendavat – kaugele sisemaale, Rakvereni ulatuvat ning kogu rannikuala katvat – kergliiklusteede võrgustikku, mis kombinatsioonis jalgrattajaamadega ning sadamaid ühendava regulaarliiniga moodustaks ühtse terviku, võimaldades nii kohalikel elanikel kui külalistel Haljala vallaga tutvuda kõikides tema värvides.

Üldplaneeringut muutva Käsmu sadama detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Haljala Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 77 lg 5 alusel, et Haljala Vallavolikogu 29.06.2021 otsusega nr 185 algatati üldplaneeringut muutva Käsmu sadama detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Käsmu sadama detailplaneering hõlmab Käsmu küla Merekooli tn 5 (katastritunnus 92201:014:0108, pindala 1874 m2), Merekooli tn 5a (katastritunnus 19101:001:0128, pindala 244 m2) maaüksuseid, osaliselt Merekooli tänavat (katastritunnus 19101:001:0151), lähiümbrust ja merekallast. Planeeringuala suurus on 2,4 ha,  millest maismaa  ca 0,8 ha ja mereala ca 1,6 ha. Juurdepääs planeeritavale alale toimub Neeme tee (Haljala – Käsmu tee) ja Merekooli tänava kaudu. Planeeritavale alale jääb Merekooli tänav. Alale on võimalik läheneda ka mere poolt, kasutades rannas olemasolevaid paadisildu.

 

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine sadamarajatistele, sadamahoonetele, hoonetele ja taristule, krundide moodustamine ja ümberkruntimine, sihtotstarbe muutmine ja määramine, sadamaakvatooriumi ettepaneku tegemine, kitsenduste, servituudide ja keskkonnakaitseliste ning muinsuskaitseliste tingimuste määramine, aadresside ja juurdepääsu määramine. Sadama arendamise vajadus tuleneb Käsmu külas sadamateenuse pakkumise arendamise vajadusest.

 

Otsusega on võimalik tutvuda tööpäevadel Haljala vallamajas (Mere tn 6, Võsu alevik) ja Haljala teenuskeskuses (Rakvere mnt 3, Haljala alevik).

 

Meie tulevikunägemus

Ajajoon

Alates aastast 2013