Üldplaneeringut muutva Käsmu sadama detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Üldplaneeringut muutva Käsmu sadama detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Haljala Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 77 lg 5 alusel, et Haljala Vallavolikogu 29.06.2021 otsusega nr 185 algatati üldplaneeringut muutva Käsmu sadama detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

 

Käsmu sadama detailplaneering hõlmab Käsmu küla Merekooli tn 5 (katastritunnus 92201:014:0108, pindala 1874 m2), Merekooli tn 5a (katastritunnus 19101:001:0128, pindala 244 m2) maaüksuseid, osaliselt Merekooli tänavat (katastritunnus 19101:001:0151), lähiümbrust ja merekallast. Planeeringuala suurus on 2,4 ha,  millest maismaa  ca 0,8 ha ja mereala ca 1,6 ha. Juurdepääs planeeritavale alale toimub Neeme tee (Haljala – Käsmu tee) ja Merekooli tänava kaudu. Planeeritavale alale jääb Merekooli tänav. Alale on võimalik läheneda ka mere poolt, kasutades rannas olemasolevaid paadisildu.

 

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine sadamarajatistele, sadamahoonetele, hoonetele ja taristule, krundide moodustamine ja ümberkruntimine, sihtotstarbe muutmine ja määramine, sadamaakvatooriumi ettepaneku tegemine, kitsenduste, servituudide ja keskkonnakaitseliste ning muinsuskaitseliste tingimuste määramine, aadresside ja juurdepääsu määramine. Sadama arendamise vajadus tuleneb Käsmu külas sadamateenuse pakkumise arendamise vajadusest.

 

Otsusega on võimalik tutvuda tööpäevadel Haljala vallamajas (Mere tn 6, Võsu alevik) ja Haljala teenuskeskuses (Rakvere mnt 3, Haljala alevik).